Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Psycholoog Amersfoort, praktijkvoerder/therapeut drs. Jeannette Smole, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61725544.
De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De complementaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet.

Art. 1. Definities.

 1. De therapeut of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Drs. Jennette Smole.
 2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.

Art. 2. Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst.

 1. De behandelend therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 3. De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.
 6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 2. Psycholoog Amersfoort zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 3. De behandelend therapeut heeft te allen tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Art. 5. Opzegging.

Opdrachtgever en behandelend therapeut kunnen ten allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 36 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

Art. 6. Overmacht.

Indien de therapeut de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Art. 7. Annulering.

 1. Afspraken dienen telefonisch of per e-mail, minimaal 1,5 werkdag voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering van 1 dag voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.

Art. 8 Geheimhouding.

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
 2. In verband met de systemische werkwijze binnen de relatie- en familiebehandeling vindt uitwisseling van informatie over familieleden en/of partners binnen de behandeling plaats. Dit enkel wanneer informatie ter bevordering van de behandeling is en mits een cliënt nadrukkelijk verzoekt om geheimhouding van bepaalde informatie.

Art. 9. Klachten.

Klachtenregeling
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de patiënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Bij klachten over de behandeling is het van belang deze direct bespreekbaar te maken bij de de behandelaar. Deze zal samen met de indiener van de klacht nagaan of er een oplossing is voor het probleem waarin beide partijen zich kunnen vinden. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan is Psycholoog Amersfoort voor verdere afhandeling van klachten door een klachtenfunctionaris aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie SCAG, raadpleeg hiervoor https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1.

Klachtenprocedure

 1. Wanneer u als opdrachtgever ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Psycholoog Amersfoort is aangesloten bij de SCAG, waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. De Praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.
 2. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Psycholoog Amersfoort. Bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Art. 10. Betaling.

 1. Betaling dient te geschieden op dezelfde dag van behandeling, middels pin, directe overmaking of contant. Bij geval van storing, of indien mondeling toegezegd, binnen 14 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 28 dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan dienstverlener verschuldigd.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Psycholoog Amersfoort zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door de Psycholoog Amersfoort gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
 4. Indien de zaak is overgedragen aan het door Psycholoog Amersfoort gekozen incassobureau of gerechtsdeurwaarder, onttrekt Psycholoog Amersfoort zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door opdrachtgever alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art. 11. Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd behandelend therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 3. Psycholoog Amersfoort op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de behandelend therapeut. Bovengenoemd therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Psycholoog Amersfoort is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever/cliënt door de behandelend therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van behandelend therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.
 6. De opdrachtgever/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.

Art. 12. Tarieven.

 1. Psycholoog Amersfoort behoudt het recht de tarieven en tijden te wijzigen.

Art. 13. Toepasselijk recht en geschillen.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en behandelend therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Psycholoog Amersfoort worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.