Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid voor Psycholoog Amersfoort, eigenaar van https://www.psycholoogamersfoort.net
Drs. Jeannette Smole, praktijkhouder.

Praktijk Psycholoog Amersfoort, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 61725544, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Psycholoog Amersfoort met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Psycholoog-Amersfoort persoonsgegevens verwerkt:
  a. (potentiële) patiënten;
  b. bezoekers aan de praktijk van Praktijk Psycholoog Amersfoort;
  c. bezoekers van de website van Praktijk Psycholoog Amersfoort www.psycholoogamersfoort.net
  d. alle overige personen die met Praktijk Psycholoog Amersfoort contact opnemen of van wie Praktijk Psycholoog Amersfoort persoonsgegevens verwerkt.

 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Praktijk Psycholoog Amersfoort verwerkt persoonsgegevens die:
  a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, waaronder begrepen contactgegevens en andere persoonsgegevens als burgerlijke staat, godsdienst, medische gegevens, medicatie, gegevens mentale therapie, actuele hulpvraag;
  b. met toestemming van de betrokkene kunnen gegevens worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Psycholoog Amersfoort zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

 3. Doeleinden verwerking
  Praktijk Psycholoog Amersfoort verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
  c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psycholoogamersfoort.net;
  d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers. Zie hiervoor ook https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 4. Rechtsgrond
  Praktijk Psycholoog Amersfoort verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden;
  d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 5. Verwerkers
  Praktijk Psycholoog Amersfoort kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Psycholoog Amersfoort persoonsgegevens verwerken. Praktijk Psycholoog Amersfoort sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Praktijk Psycholoog Amersfoort deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Psycholoog Amersfoort deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 7. Doorgifte buiten de EER
  Praktijk Psycholoog Amersfoort geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psycholoog Amersfoort ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens
  Praktijk Psycholoog Amersfoort bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Psycholoog-Amersfoort hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  a. medische gegevens: 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
  c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 9. Wijzigingen privacystatement
  Praktijk Psycholoog Amersfoort kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Psycholoog Amersfoort gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten
  Praktijk Psycholoog Amersfoort kan verzocht worden eigen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kan contact worden opgenomen met Psycholoog Amersfoort door een e-mailbericht te sturen naar info@psycholoogamersfoort.net

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Psycholoog Amersfoort persoonsgegevens verwerkt, kan contact worden opgenomen met Praktijk Psycholoog-Amersfoort door een e-mailbericht te sturen naar info@psycholoogamersfoort.net. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan is er de mogelijklheid zicht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Beroepsregels
In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode voor NVPA-therapeuten. De rechten en plichten van de hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd in wetten zoals de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten Geschillen Zorgsector). Door middel van intervisie, supervisie, bij- en nascholing wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd.

Klachtenregeling
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de patiënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Bij klachten over de behandeling is het van belang deze direct bespreekbaar te maken bij de de behandelaar. Deze zal samen met de indiener van de klacht nagaan of er een oplossing is voor het probleem waarin beide partijen zich kunnen vinden. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan is Psycholoog Amersfoort voor verdere afhandeling van klachten door een klachtenfunctionaris aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie SCAG, raadpleeg hiervoor https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1.

Klachtenprocedure

 1. Wanneer u als opdrachtgever ontevreden bent over de therapeut en het lukt niet om dit samen op te lossen dan mag u een klacht indienen. Psycholoog Amersfoort is aangesloten bij de SCAG, waardoor u als opdrachtgever, kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij uw klacht. De Praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.
 2. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Psycholoog Amersfoort. Bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Psycholoog Amersfoort is aangesloten bij:
Koepelorganisatie stichting RBCZ https://www.rbcz.nu/index.html. Aangesloten therapeuten mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in de stichting TCZ https://www.tcz.nu/index.html.

Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
In geval van vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zijn wij wettelijk verplicht een melding te doen bij Veilig Thuis. Hiervoor maken wij gebruik van het volgende stappenplan en afwegingskader voor onze beroepsgroep bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.
Stappenplan met verbeterde methode en afwegingskader (1 januari 2019):
Stap 1 - Signalen in kaart brengen
Stap 2 - Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilg Thuis
Stap 3 - Gesprek met cliënt
Stap 4 - Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling

 1. Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 en vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 2. Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
  Stap 5 - Neem twee beslissingen
 3. Is melden noodzakelijk?
 4. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode/